12. říjen 2014: Stát se nespolehlivým plátcem bude jednodušší

Od 1. října 2014 dochází ke zpřísnění podmínek pro pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce pro oblast DPH.

Podmínky pro zařazení plátce do registru nespolehlivých plátců jsou následující:

a) Doměření daně ve výši alespoň 500 tis. Kč
b) Neuhrazení zajišťovacího příkazu v řádné lhůtě
c) Tříměsíční kumulativní nedoplatek DPH ve výši alespoň 500 tis. Kč
d) Doměření DPH ve výši minimálně 500 tis. Kč, popř. snížení odpočtu ve stejné výši, pokud není včas uhrazena
e) Plátci je doměřena nebo vyměřena DPH podle pomůcek, a to minimálně za dvě zdaňovací období ze 6 po sobě jdoucích
f) Plátce nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně
g) Opakovaně, ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě stanovené přímo zákonem, nepodal daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely. Za naplnění opakovanosti se v tomto případě považuje, pokud tato situace nastala alespoň 2x v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
h) Uvede nepravdivé nebo neúplné informace k registraci k DPH, které jsou nezbytné pro řádnou správu daně. Nebo nedoplnil, a to ani ve lhůtě stanovené správcem daně, neopravil již neplatný nebo uvedl nepravdivý nebo jinak nereálný registrační údaj týkající se skutečného sídla, které je pro účely daně z přidané hodnoty vymezeno v ustanovení § 4 odst. 1 písm. j) zákona o DPH, jako adresa místa vedení osoby povinné k dani, kterou se rozumí místo, kde jsou přijímána zásadní rozhodnutí týkající se řízení osoby povinné k dani, popř. kde se schází její vedení k zajištění reálného výkonu ekonomické činnosti.

Jak je patrné z výše uvedených kritérií, Finanční správa zavedla poměrně přísná kritéria pro zařazení plátce DPH mezi nespolehlivé. Je tedy vhodné zkontrolovat, zda váš obchodní partner nefiguruje v tomto seznamu, jelikož s nespolehlivým plátcem se pojí i ručení za nezaplacenou daň.